Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to kredyt długoterminowy charakteryzujący się tym, że posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki, tj. ograniczonym dla banku, który nie może np. dysponować nieruchomością, prawem do nieruchomości. Hipoteka jest sposobem zabezpieczenia wierzytelności (czyli zabezpieczenia pożyczonej przez wierzyciela kwoty pieniędzy) wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego (umowy np. z bankiem). Na podstawie hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń.


Kredytów hipotecznych banki udzielają osobom prywatnym, ale również przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom. Kredyt z zabezpieczeniem w formie hipoteki najczęściej jest zaciągany w celu zakupienia nieruchomości. Taka nieruchomość musi posiadać księgę wieczystą, gdyż to właśnie wpis do księgi wieczystej o hipotece jest bezwzględnie konieczny dla udzielenia przez bank kredytu.
Zaciągając kredyt hipoteczny, trzeba wykazać się rozwagą, ponieważ zaprzestanie spłacania rat ma swój skutek w postaci nabycia przez wierzyciela prawa do przejęcia nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.Bank udzielający kredytu hipotecznego sporządza umowę formie pisemnej. W umowie tej znajdują się zapisy, które określają kwotę udzielonego kredytu, cel na jaki został udzielony kredyt hipoteczny, zasady spłaty i terminy spłaty oraz wysokość oprocentowania i wynagrodzenia za udzielenie oraz obsługę kredytu pobieranego przez bank w formie prowizji.

Przed udzieleniem kredytu bank sprawdza, czy przyszły kredytobiorca posiada zdolność kredytową oraz przeanalizuje jego historię kredytową. Bank z zasady nie udziela kredytu bez wkładu własnego, dlatego przyszły kredytobiorca ubiegając się o kredyt hipoteczny musi dysponować wkładem własnym w wysokości zwykle 20% wartości nieruchomości.

Jeżeli kredytobiorca dysponuje większymi środkami, jest to dla niego korzystne, ponieważ im większy wkład własny, tym chętniej bank kredyt hipoteczny przyznaje, można też wynegocjować z bankiem niższą marżę i ogólnie lepsze warunki umowy kredytowej.Kredyt hipoteczny ze względu na dość skomplikowane formalności oraz specyficzną formę zabezpieczenia, zaciągany jest przeważnie na wyższe kwoty niż pożyczka konsumpcyjna. Wysokość kredytu udzielonego przez bank zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to cena nieruchomości oraz zdolność kredytowa przyszłego kredytobiorcy.

Posted in: Kredyty

Comments are closed.